Πολιτική επιστροφών

1. Επιστροφές με χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) – Επιστροφή προϊόντων

Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα επειδή άλλαξε γνώμη, εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας στο Φροντιστήριο Αμαρουσίου (Όθωνος 1, Μαρούσι, ΤΚ: 15122) ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στην ίδια διεύθυνση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο Πελάτης πρέπει πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με το τμήμα Εκδόσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected])

Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν από την πώλησή του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ.) η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις, και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος, θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση, στη διεύθυνση Όθωνος 1, Μαρούσι, ΤΚ: 15122.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη. Στην περίπτωση που ο Πελάτης είχε επιλέξει τη δυνατότητα «παραλαβή από το Φροντιστήριο», η επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν θα γίνεται από το Φροντιστήριο Αμαρουσίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκα (10) εργασίμων ημερών από τον χρόνο κατά τον οποίο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

 

2. Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας

Η Υπαναχώρηση της παρ. 1 της παρούσας δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

 

2.1. Ευθύνη Πωλητή για πραγματικά ελαττώματα

Σε περίπτωση ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικό ελάττωμα, ο Πελάτης δικαιούται κατ' επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει την αντικατάσταση του προϊόντος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να προβεί στην αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση, την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη, μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

Επιστροφές λόγω λάθους

Στην περίπτωση όπου ο Πελάτης παραλάβει την παραγγελία του και διαπιστώσει πως έχει γίνει λάθος από μέρους της Εταιρείας, ενημερώνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  και επιστρέφει το προϊόν, για να γίνει η αντικατάστασή του.

Ο Πελάτης δεν επιβαρύνεται με οποιοδήποτε μεταφορικό κόστος. Η μόνη υποχρέωσή του είναι να χρησιμοποιήσει ως τρόπο επιστροφής τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο παρέλαβε τα προϊόντα.

Περιορισμός ευθύνης: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία, για καταλληλόλητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.