Κατανόηση Κειμένου, Γραμματική & Συντακτικό – Στ΄ Δημοτικού

45,00

Τα βιβλία Κατανόησης Κειμένου και Γραμματική – Συντακτικό περιλαμβάνουν (Συν Βιβλίο Λύσεων):

  • θεωρία Δομής Παραγράφου, στοιχεία στίξης, κειμενικούς δείκτες
  • ασκήσεις γραμματικές, συντακτικές και ετυμολογικές σε κάθε κείμενο ξεχωριστά για την καλύτερη εμπέδωση της θεωρίας
  • περισσότερες από 27 θεματικές ενότητες με ερωτήσεις κατανόησης που απαιτούν την άσκηση κριτικής σκέψης
  • επαναληπτικά τεστ προσομοιωτικού χαρακτήρα

Δείτε τις ημερομηνίες που δίνονται οι προσομοιωτικές μας εξετάσεις